Limited Şirket İşlemleri

 

Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde Yapılacak Tüm Tescil İşlemleri MERSİS Sistemi Üzerinden Gerçekleştirilmektedir.

Kuruluş, Şube Yeni Kayıt ve Gerçek Kişi  (Şahıs Firması) kayıtları için vatandaşlık giriş sayfasında alınacak şifre ve parola ile yapılabilmektedir.

Yukarıda yazılı olan işlemler dışındaki diğer Ticaret Sicili işlem başvuruları için e-imza gerekmektedir.

Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde yapılan tescil işlemlerine ilişkin Ticaret Sicili Harcı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlan Ücreti ve Rekabet Kurumu (sermaye onbinde dört bedeli) ödemeleri Odamız veznesinde yapılmaktadır.

 

DESTEK VE BİLGİ için; 0 (224) 573 81 69 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gamze Güney Ticaret Sicili Müdürü Dahili: 114 g.guney@orhangazitso.org.tr
D.Halit Kırlı Ticaret Sicili Müdür Yrd. Dahlil: 127 h.kirli@orhangazitso.org.tr

         

İLAN ÜCRETLERİ
TİCARET SİCİL HARÇLARI
YAKLAŞIK TESCİL ÜCRETLERİ
KURULUŞ
ŞUBE AÇILIŞI
MERKEZ NAKLİ
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
HİSSE DEVRİ
HİSSE DEVRİ (VERASETEN)
MÜDÜR ATAMASI
ŞUBE MÜDÜR ATAMASI
ŞUBE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (AMAÇ KONU, UNVAN)
SERMAYE ARTTIRIMI
SERMAYE AZALTIMI
ACENTELİK TESCİLİ
ACENTELİK FESHİ
OLAĞAN GENEL KURUL
TASFİYEYE GİRİŞ
TASFİYE SONU KAPANIŞ
TASFİYEDEN DÖNÜŞ
ŞUBE KAPANIŞI
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
BELGELER


KURULUŞ

Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin sicil müdürlüğünce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır.

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Şirket Sözleşmesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünce Onaylı 2 Adet

3) Ortak olmayan Müdürlerin Şirket Ünvanı Altında Atılmış Tescil Talepnamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünce Onaylı 2 Adet Asıl)

4) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Tüm Ortakların Ve Ortak Olmayan Müdürlerin Kimlik Fotokopisi (2 Adet)

6) Pay bedellerinin Kanunda veya ana sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu.

7) Yabancı Uyruklu Ortak Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti Sureti (1 Adet Asıl - 1 Adet Fotokopi), Vergi Dairesi Potansiyel Görüntüleme Belgesi

8) Şirket Kuruluş Bildirim Formu (Yalnızca Yabancı Ortak Olması Durumunda Doldurulacaktır) (Kuruluş Bildirim Formundaki Bilgiler Eksiksiz doldurulması gerekir)

9) SGK Mevzuatı Gereği E-Bildirge Alanının Doldurulması Ve E-Sigorta Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğümüze Verilmesi Gerekmektedir (1 Adet Asıl). Kuruluş Esnasında İşçi Girişi Bildirilmeyecekse E-Bildirge Alanı Doldurulmayacaktır. E-Sigorta İşlemleri İşveren Harici Kişilerce Yapılacaksa Aynı Gün İçerisinde Noterden Alınacak Vekaletname Aslının Ticaret Sicili Müdürlüğümüze Verilmesi Gerekmektedir. 

10) 7/12/1994 Tarihli Ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendine Göre Yapılacak Ödemeye Dair  Dekont. (Müdürlüğümüzün Bağlı Olduğu Oda Veznesine Veya Odanın Banka Hesabına Yatılacaktır).

Yabancı Uyruklu Ortak Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

11) Ortaklar, Müdürler ve Ortaklar Dışından Şirket Müdürlerinin kimlik fotokopisi (2 adet),

12) Ortaklar, Müdürler ve Ortaklar Dışından Şirket Müdürlerinin Fotoğrafı (2 Adet)

Ticaret Rehberi Anket Formu (Ticaret rehberi anket formunu doldurarak firmanızı ticaret rehberine ücretsiz olarak kayıt ettirebilirsiniz. Ticaret Rehberi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine ücretsiz olarak sunduğu bir tanıtım hizmetidir.)

Nace Kodları ve İşyeri Tehlike Sınıfları Tablosu

Not:

* TTK’nun 623. Maddesine göre en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

* TTK’nun 624. Maddesine göre birden fazla müdür var ise bunlardan birisi Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmelidir.

* Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde;  tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi),

* Ortak yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde;  

a) İştirak kararı veya vekaletname. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda veya vekaletnamede  şirkete kurmak için gerekli evrakları imzalamaya ve kurulucak şirkete temsile yetkili kişi belirtilecektir.)b) Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi,

b) Şirketin güncel ; Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

c) Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

d) Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin; -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (1 adet asıl - 1 adet fotokopi) -Fotoğrafı (2 adet) -Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

* Şirkete ayni sermaye konulması durumunda;

a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

d) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,


 

ŞUBE AÇILIŞI

1) Dilekçe 2 adet ( Şirketin merkez yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 120.Maddesine Göre Belge, kuruluş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin tescil belgeleri ile tüm ticaret sicili gazetelerinin tasdikli sureti.

3) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Şube Açılışına İlişkin İmzaları Noter Onaylı Genel Kurul Kararı  (2 Adet)

5) Şube Müdürü/Müdürlerinin Şube Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

6)  Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi)

7) Toplantıda Hazır Bulunanların Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi),

8) Şube Müdürünün Kimlik Fotokopisi ( 2 Adet),

9) Şube Müdürünün Fotoğrafı (2 Adet),

Ticaret Rehberi Anket Formu (Ticaret rehberi anket formunu doldurarak firmanızı ticaret rehberine ücretsiz olarak kayıt ettirebilirsiniz. Ticaret Rehberi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine ücretsiz olarak sunduğu bir tanıtım hizmetidir.)

Nace Kodları ve İşyeri Tehlike Sınıfları Tablosu

 


MERKEZ NAKLİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.Maddesine Göre Belge, kuruluş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin tescil belgeleri ile tüm ticaret sicili gazetelerinin tasdikli sureti.

3) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Merkez Nakline ilişkin Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

7) Şirket sözleşmenin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren tadil tasarısı ( 3 asıl ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

8) Ortakların Fotoğrafı (2 Adet), Ortakların kimlik fotokopisi ( 2 Adet),

9) Merkez Nakli Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

Ticaret Rehberi Anket Formu (Ticaret rehberi anket formunu doldurarak firmanızı ticaret rehberine ücretsiz olarak kayıt ettirebilirsiniz. Ticaret Rehberi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine ücretsiz olarak sunduğu bir tanıtım hizmetidir.)

Nace Kodları ve İşyeri Tehlike Sınıfları Tablosu

 


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket Yetkilisi Tarafından İmzalı Veya Vekaleten İmzalanmalı Ve Vekaletin Aslı Veya Noter Onaylı Sureti Eklenmelidir.)

2) Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Yeni Adresi Gösterir Taahhütname, (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6) Adres Değişikliği Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

Not: 

Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı . Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.


HİSSE DEVRİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket Yetkilisi Tarafından İmzalı Veya Vekaleten İmzalanmalı Ve Vekaletin Aslı Veya Noter Onaylı Sureti Eklenmelidir.)

2) Hisse devrine ilişkin Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Pay Devri Sözleşmesi (2 adet Noter Onaylı)

6) Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfası ile noter onay sayfasının fotokopisi (2 Adet)

7)  Müdür değişikliği varsa Müdürün Şirket Ünvanı altına atılmış Tescil Talepnamesi  (1 asıl – 1 fotokopi Noter Onaylı)

8) Yeni Ortakların kimlik fotokopisi ( 2 Adet),

9) Yeni Ortak Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti Sureti (1 Adet Asıl - 1 Adet Fotokopi), Vergi Dairesi Potansiyel Görüntüleme Belgesi

10) Hisse Devri Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

Not:

*  Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Küsüratlı paylar sisteme işlenenemektedir.

* Çıkan ortak müdür ise müdürlüğü devam etmeyecekse kararda temsil ve ilzam yetkisinin sona erdiği belirtilmelidir.

* TTK’nun 623. Maddesine göre en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.TTK’nun 624. Maddesine göre birden fazla müdür var ise bunlardan birisi Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmelidir.

* Tüzel kişi ortak oluyorsa; Tüzel kişiliğin genel kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 adet asıl), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.


HİSSE DEVRİ (VERASETEN)

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Hisse devrine ilişkin Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Mahkeme Kararı veya mirasçılık belgesi ( aslı veya onaylı)

6) İlgili Varislerin paylarının İşlenmiş Olduğu pay defteri ilgili sayfası ile noter onay sayfasının fotokopisi (2 adet)

7)  Yeni Ortakların kimlik fotokopisi ( 2 Adet),

8)  Müdür değişikliği varsa Müdürün Şirket Ünvanı altına atılmış Tescil Talepnamesi  (1 asıl – 1 fotokopi Noter Onaylı)

9) Müdür Değişikliği Varsa Müdürün/Müdürlerin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Ünvan Altında Tescil Talepnamesi (1 Asıl 1 Fotokopi). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

Not:

* İntikal nedeniyle paylar küsüratlı çıkarsa; Pay adetlerinin tam sayı olacak şekilde, küsüratlı payların varisler arasında dağıtılması gerekir.

* Veraset yoluyla 18 yaşından küçükler anne veya baba ile ortak oluyorsa, küçükler için mahkemeden kayyum atama kararı alınmalıdır.

 


MÜDÜR ATAMASI

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Müdür atamasına ilişkin Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5)  Müdürün/Müdürlerin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Asıl 1 Fotokopi).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

6) Müdür Ataması Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

Not:

* TTK’nun 623. Maddesine göre en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

* TTK’nun 624. Maddesine göre birden fazla müdür var ise bunlardan birisi Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmelidir.

* Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare yer almalıdır.

ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLİRSE KARARA;

“-Şirket müdürlüğüne ……….yıl için  ............................................... ticaret adresinde faaliyet gösteren …………………………...………………... ŞİRKETİ (VergiNo:.......; MersisNo:...........................)  seçilmiş olup şirketi her hususta münferiden ahzukabz temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket müdürlüğüne atanan ……………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.” EKLENMELİDİR.


 

ŞUBE MÜDÜR ATAMASI

1) Dilekçe 2 adet (Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Müdür atamasına ilişkin noter onaylı genel kurul kararı  (2 Adet) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Seçilen Müdürünün Şube ünvanı altına atılmış Tescil Talepnamesi (2 Adet Noter Onaylı),

6)  Şube Müdürünün Kimlik fotokopisi ( 2 Adet),

7) Şube Müdürünün Fotoğrafı (1 Adet),


ŞUBE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1) Dilekçe 2 adet (Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Unvan Değişikliğine ilişkin noter onaylı genel kurul kararı  (2 Adet) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Şube Müdürünün yeni şube ünvanı altına atılmış Tescil Talepnamesi (2 Adet Noter Onaylı),

6)  Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri.


 

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (AMAÇ KONU, UNVAN)

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Şirket sözleşmenin değişen maddelerine ilişkin yeni metni içeren Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Şirket sözleşmenin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren tadil tasarısı ( 3 asıl ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6)  Unvan Değişikliği Varsa Müdürün/Müdürlerin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Asıl 1 Fotokopi) (Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

7) Unvan Değişikliği Var İse Yeni Ünvanı Gösterir Taahhütname,

8) Anasözleşme Değişikliği Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

Not:

*Ünvan Sorgulama Yapmak İçin Lütfen Tıklayınız!SERMAYE ARTTIRIMI 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Şirket sözleşmenin değişen maddelerine ilişkin yeni metni içeren Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5)  Sermaye maddesinin yeni metnini içeren tadil tasarısı ( 3 asıl ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6)  Sermaye Artırımına İlişkin Müdürler Beyanı ( 2 Asıl )

7) Önceki Sermayenin Ödendiğine Dair YMM Veya SMMM Raporu Ve Müşavire Ait Faaliyet Belgesi Aslı,  (Artırım Durumuna Göre Ek Rapor İstenebilir)

8) 7/12/1994 Tarihli Ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendine Göre Yapılacak Ödemeye Dair  Dekont. (Müdürlüğümüzün Bağlı Olduğu Oda Veznesine Veya Odanın Banka Hesabına Yaıtılacaktır).

9) Yeni sermayeyi gösterir taahhütname,

10) Sermaye artırımı Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

 

Not:

* Genel kurulun esas sermayenin artırılması kararı tarihinden itibaren 30 gün içinde müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. (TSY.93)

* Ayni sermaye var ise; konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı. - Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı. - Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

 


SERMAYE AZALTIMI

A- Esas Sermayenin Azaltılması İle Birlikte Eş Zamanlı Olarak Sermaye Artırımı Yapılmaması Halinde Tescil Başvurusunda Müdürlüğe Aşağıdaki Belgeler Verilir (TSY-96):

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair metni içeren Genel Kurul Kararı (noter onaylı 1asıl – 1 fotokopi)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış yeni şeklini gösterir tadil tasarısı (3 asıl) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (1 asıl- 1 fotokopi) (tescil ve ilan edilir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

7) Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile müşavirin faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( 1asıl)

8) Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair Sicili Gazetesi örnekleri, (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

9) Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri,

10) Sermaye azaltımı Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

 

B- Sermaye, Zararlar Sonucunda Bilançoda Oluşan Bir Açığı Kapatmak Amacıyla Ve Bu Açıklar Oranında Azaltılacak Olursa;

1) Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Ek Ödeme Yükümlülüklerinin Tamamen Ödendiğini Gösteren Belge Bu Maddenin Birinci Fıkrasında Belirtilen Belgelere Ek Olarak Müdürlüğe Verilir.

2) Şirket Müdürlerince Alacaklıları Çağırmaktan Ve Bunların Haklarının Ödenmesinden Veya Teminat Alınmasından Vazgeçilmiş Ve Buna İlişkin Müdürler Kurulu Kararı Müdürlüğe İbraz Edilmiş İse Birinci Fıkranın (D) Ve (E) Bentlerinde Belirtilen Belgeler Aranmaz.

 

Not :

* BİRİNCİ AŞAMADA YALNIZCA ALACAKLILARI DAVET İLANI 3 KEZ YAYINLANMAK ÜZERE GAZETEYE GÖNDERİLİR. BİRER HAFTA ARAYLA YAYINLANAN 3. İLANDAN İKİ AY SONRA SERMAYE AZALTIMI TESCİL VE İLAN EDİLİR.

* Karar alındıktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan ilanla 3. ilandan itibaren 2 ay içinde alacaklıların alacaklarını beyan ederek ödeme veya teminat istemeleri bildirilir.

* Sermayenin azaltılması kararını uygulayıp sonuçlandırabilmek için alacakların ödenmesi veya temin olunması gereklidir.


 

ACENTELİK TESCİLİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Acentelik Vekaletnamesi (Noter Onaylı 1 asıl 1 fotokopi)

3) Acentelik Sözleşmesi (1 asıl 1 fotokopi)


 

ACENTELİK FESHİ 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Acentelik Fesihnamesi (Noter Onaylı 1 asıl 1 fotokopi)


 

OLAĞAN GENEL KURUL  

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Genel Kurul Kararı  ( Noter onaylı 1asıl-1 fotokopi ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Faaliyet Raporu (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6) Bilanço ve Gelir Tablosu (1 asıl 1 fotokopi)

Not:

* TTK’nun 617. Maddesine göre; Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde yapılır.

 * Yapılan genel kurul toplantısında tescile dayalı bir hususun bulunamaması halinde genel kurul evrakları müdürlümüz dosyasına getirilmesi gerekmektedir. Bilgi amaçlı ticaret sicili dosyasına takılacaktır.


 

TASFİYEYE GİRİŞ 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Tasfiye başlangıç Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl  1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Tasfiye Memurlarının "Tasfiye Halinde" İbaresi İle Başlayan Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Asıl 1 Fotokopi). (Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

6) Tasfiye Memurunun kimlik fotokopisi (2 adet)

7) Alacaklılara çağrı ilanı ( 2 adet) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

8) Tasfiyeye giriş Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

9) Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin görev kabul beyanı, (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

9) Tasfiyeye giriş Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

Not:

* Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan Alacaklılar listesinin sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

* Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536) 

TASFİYE SONU KAPANIŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Tasfiye sonu Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Tasfiye sonu mal beyanı (2 adet - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6) Genel Kurul Tarafından Onaylanmış Son Ve Kesin Bilanço (Tasfiye Memuru Bilançonun  Altına  "Şirketin Borcu, Alacağı Ve Devam Eden Davası  Yoktur" İbaresini Yazarak İmzalayacak, Tasfiye Memurunca İmzalanan Ve Genel Kurula Sonulan Bilançoyu Genel Kurul Adına Toplantı Başkanı İmzalayacak) Bilanço İçin Vergi Dairesinden Alınan Damga Vergisi Makbuzu.

7) Tasfiyeye sonu Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

Not:

* Tasfiye Sonu Kararı; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 1 yılı tamamladıktan sonra alınabilir.

* Tasfiye sonu tesciline gelirken Şirketin Tasfiye Halinde ünvanı ile çıkarılmış imza sirkülerinin Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. ( Tasfiye tescili yapıldıktan sonra verilmiş ise aranmayacaktır.) 

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Tasfiye başlangıç Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl  1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK-643; TTK-548/3)

6) Yeni seçilen Müdürün/Müdürlerin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Asıl 1 Fotokopi).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

7) Müdürlerin Tasfiye Memurunun kimlik fotokopisi (2 adet)

8) Tasfiyeden dönüş Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)


 

ŞUBE KAPANIŞI 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Şube kapanışına ilişkin Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.) 

BİRLEŞME İŞLEMLERİ

(Kolaylaştırılmış Birleşme)

DEVRALAN İÇİN ;
 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Birleşme sözleşmesinin genel kurulun onaylanmasına ilişkin kararın noter onaylı örneği veya birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmaması halinde, yönetim organının birleşmenin kabulüne ilişkin noter onaylı Karar Örneği (1 asıl – 1 fotokopi) (TTK-151)

5)Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi ( 2 nüsha) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6) Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan (1 asıl); Şayet söz konusu hususlar yok ise özel sicile kaydı gerekn mal ve hakların bulunmadığına dair beyan.

7) Birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler.

8) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (1 asıl- 1 Fotokopi).

9) Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço ile bilanço için damga makbuzu (1 asıl)

10) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı. 

11) Ortaklara çağrı ilanı (1 asıl -1 fotokopi); Genel kuruldan 30 gün önce şirketin ortaklarına verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi (1 adet asıl) (TTK – 149). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile tüm ortakların onaylaması hâlinde,küçük ve orta ölçekli  şirketler inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilirler.İnceleme hakkını kullanılmasından vazgeçildiğine dair şirketin tüm ortaklarının muvafakatını gösteren imzalı belge. (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

12) Alacaklılara çağrı ilanı ( 1asıl - 1 fotokopi); Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğeuygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. (TTK – 157) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

 

DEVROLAN İÇİN ;

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Birleşme sözleşmesinin genel kurulun onaylanmasına ilişkin kararın noter onaylı örneği veya birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmaması halinde, yönetim organının birleşmenin kabulüne ilişkin noter onaylı Karar Örneği (1 asıl – 1 fotokopi) (TTK-151)

5) Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi ( 2 nüsha) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6) Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan (1 asıl);Şayet söz konusu hususlar yok ise özel sicile kaydı gerekn mal ve hakların bulunmadığına dair beyan. (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

7) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (1 asıl- 1 Fotokopi). (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

8) Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço ile bilanço için damga makbuzu (1 asıl)

9) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı.

10) Ortaklara çağrı ilanı (1 asıl -1 fotokopi); Genel kuruldan 30 gün önce şirketin ortaklarına verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi (1 adet asıl) (TTK – 149). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile tüm ortakların onaylaması hâlinde,küçük ve orta ölçekli  şirketler inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilirler. İnceleme hakkını kullanılmasından vazgeçildiğine dair şirketin tüm ortaklarının muvafakatını gösteren imzalı belge. (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

11) Alacaklılara çağrı ilanı ( 1asıl - 1 fotokopi); Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğeuygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. (TTK – 157) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

12) Şube Bilgileri Beyanı


 

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE TÜR DEĞİŞTİRMESİ 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir limited şirket, anonim şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Gündem-Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Tür Değiştirme Planı (TTK-185) (1 adet asıl) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Tür değiştirme planının kabulüne ilişkin noter onaylı Limited Şirket Tür Değişikliği Genel Kurul Kararı (TTK-189) ( 1 asıl-1 fotokopi).  (Tutanakta, tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço).  TTK 188 m. gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmış olduğu,  Tür değiştirme planının kabul edildiği, Şirketin Limited Şirket türüne dönüştürülmesine karar verildiği ifadelerinin yer alması gerekmektedir.)

6) Şirketin müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanan Tür Değiştirme Raporu (TTK-186) ( 1 asıl). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli  şirketler inceleme tür değiştirme raporu düzenlenmeyebilirler. (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

7) Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise şirket müdür / müdürleri tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço ve damga makbuzu (1 asıl)

8) Yeni düzenlenen Anonim Şirket sözleşmesi (Noter onaylı; 3 Adet )

9) Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket öz varlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı mal varlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu (1 asıl) ile müşavirin faaliyet belgesi ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlerine ilişkin raporu ile denetçilik belgesi (Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı bildirilmelidir)

10) Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciler ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (1 asıl)

11) Tür değiştiren şirketin Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olması halinde bu izin veya uygun görüş yazısı (1 asıl)

12) Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında noterde hazırlanmış tescil talepli imza beyannamesi (1 asıl-2 fotokopi)

13) Yeni şirket için vergi dairesinden alınacak Potansiyel Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi (1 adet asıl)

14) Sermaye artırımı varsa arttırılan sermayenin %004 nün rekabet kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont.

15) Nakdi sermaye artışı varsa ¼ ünün bloke edildiğine dair banka mektubu ve dekontları

16) TTK 349 Gereği Kurucular tarafından imzalanmış Kurucular Beyanı (1 asıl), (vekaleten imzalanamaz) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

17) Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı ortaklar ise 4 nüsha) (Mersisten alınacaktır.)

Not:

* Tür değiştirme planı (md. 185) Şirketin müdür veya müdürleri tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planında;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

b) Anonim şirketin sözleşmesini,

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra anonim şirketteki sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir.

* Tür değiştirme raporu (md. 186) Şirketin müdür veya müdürleri tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

a) Anonim şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b) Anonim şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c) Anonim şirketin sözleşmesine,

d) Anonim şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır. (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

 * Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

a) Tür değiştirme planı

b) Tür değiştirme raporu,

c) Son üç yılın finansal tabloları,

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço, isteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

* Genel kurulun onayı ve nisaplar (md. 189)

Şirketin müdür veya müdürleri, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Limited şirketlerde, tür değiştirme planı sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla alınır.

* Tür değiştirmede, tür değiştiren şirketin malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir.


 

BELGELER;

Müdürlüğümüze yapılan Tapu Yetki Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicili Tasdiknamesi, Firma Son Durum Belgesi, Yetki Belgesi, 111.madde belgesi ve dosya  sureti, 120.madde belgesi ve dosya sureti ve Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi vb. belge başvurularında ilgili dilekçenin şirket yetkilisi/ firma sahibi tarafından kaşeli ve imzalı olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tapu Yetki Belgesi dilekçe örneği için ;

TAPU YETKİ BELGESİ DİLEKÇESİ  (Tapu Yetki Belgesi Dilekçesinde ilgili kutucuğunda imzalanması gerekmektedir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicili Tasdiknamesi, Firma Son Durum Belgesi, Yetki Belgesi, 111.madde belgesi ve dosya  sureti, 120.madde belgesi ve dosya sureti ve Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi vb. dilekçe örneği için ;

BELGE TALEP DİLEKÇESİ (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)