Anonim Şirket İşlemleri

Müdürlüğümüzde yapılacak tüm Tescil işlemleri MERSİS Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kuruluş, Şube Yeni Kayıt ve Gerçek Kişi  (Şahıs Firması) kayıtları için vatandaşlık giriş sayfasında alınacak şifre ve parola ile yapılabilmektedir.

Yukarıda yazılı olan işlemler dışındaki diğer Ticaret Sicili işlem başvuruları için e-imza gerekmektedir.

Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde yapılan tescil işlemlerine ilişkin Ticaret Sicili Harcı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlan Ücreti ve Rekabet Kurumu (sermaye onbinde dört bedeli) ödemeleri Odamız veznesinde yapılmaktadır.

 

DESTEK VE BİLGİ için; 0 (224) 573 81 69 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gamze Güney Ticaret Sicili Müdürü Dahili: 114 g.guney@orhangazitso.org.tr
D.Halit Kırlı Ticaret Sicili Müdür Yrd. Dahlil: 127 h.kirli@orhangazitso.org.tr

 

İLAN ÜCRETLERİ
TİCARET SİCİL HARÇLARI
YAKLAŞIK TESCİL ÜCRETLERİ
KURULUŞ
ŞUBE AÇILIŞI
MERKEZ NAKLİ
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL
MÜDÜR ATAMASI/İPTALİ
ŞUBE MÜDÜR ATAMASI
SINIRLI YETKİLİ ATAMA İŞLEMLERİ
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (AMAÇ KONU, UNVAN)
ŞUBE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
SERMAYE ARTTIRIMI
SERMAYE AZALTIMI
ACENTELİK TESCİLİ
ACENTELİK FESHİ
TASFİYEYE GİRİŞ
TASFİYE SONU KAPANIŞ
ŞUBE KAPANIŞI
BELGELER

 

 

 


KURULUŞ

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.)

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Bir anonim şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır.

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2)  Sicil Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylanmış ıslak imzalı Limited Şirket Sözleşmesi  (2 nüsha)

3) SGK Mevzuatı Gereği E-Bildirge Alanının Doldurulması Ve E-Sigorta Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğümüze Verilmesi Gerekmektedir (1 Adet Asıl). Kuruluş Esnasında İşçi Girişi Bildirilmeyecekse E-Bildirge Alanı Doldurulmayacaktır. E-Sigorta İşlemleri İşveren Harici Kişilerce Yapılacaksa Aynı Gün İçerisinde Noterden Alınacak Vekaletname Aslının Ticaret Sicili Müdürlüğümüze Verilmesi Gerekmektedir. 

4) Esas Sözleşme Notere Tasdik Edilmesi Halinde; Temsil Yetkisi Bulunan Yetkililerin Şirket Ünvanı Altında Atılmış Tescil Talepnamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter Onaylı)

5) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6) Pay bedellerinin Kanunda veya ana sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu.

7) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.

8) Ortakların fotoğrafı (2 adet)

9) Ortakların kimlik fotokopisi (2 adet),

10) Yabancı Uyruklu Ortak Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Suret i sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

11) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.) Bu beyannamenin ekinde imza beyannamesinin aslı ibraz edilmez ise bu bilgileri içeren beyanın noterce düzenlenmesi zorunludur.

 

Ticaret Rehberi Anket Formu (Ticaret rehberi anket formunu doldurarak firmanızı ticaret rehberine ücretsiz olarak kayıt ettirebilirsiniz. Ticaret Rehberi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine ücretsiz olarak sunduğu bir tanıtım hizmetidir.)

Nace Kodları ve İşyeri Tehlike Sınıfları Tablosu

Not:

* Ünvan Sorgulama için lütfen tıklayınız!

* Yönetim Kurulu Üyelerinden en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip olması gerekir. (TTK 623/1)

Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde;  tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi),

* Ortak yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde;   İştirak kararı. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.) -Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi, - Şirketin güncel ; Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

*Birden fazla faaliyette bulunan işletmeler sadece 1 nace kodu seçecek olup, ana faaliyetinizin bulunduğu nace kodunuzu başvuru-kayıt dilekçesine yazmanız gerekmektedir.

Şirkete ayni sermaye konulması durumunda;  ayni kıymetlerin değer tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi raporu,  - Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.


 

ŞUBE AÇILIŞI

1) Dilekçe 2 adet ( Şirketin merkez yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 120.Maddesine Göre Belge, kuruluş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin tescil belgeleri ile tüm ticaret sicili gazetelerinin tasdikli sureti.

3) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Şube Açılışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı  (2 Adet Noter Onaylı) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Şube Müdürü/Müdürlerinin Şube Unvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (2 Adet Asıl).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

6)  Şube Müdürünün Kimlik fotokopisi ( 2 Adet),

7) Şube Müdürünün Fotoğrafı (2 Adet),

Ticaret Rehberi Anket Formu (Ticaret rehberi anket formunu doldurarak firmanızı ticaret rehberine ücretsiz olarak kayıt ettirebilirsiniz. Ticaret Rehberi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine ücretsiz olarak sunduğu bir tanıtım hizmetidir.)

Nace Kodları ve İşyeri Tehlike Sınıfları Tablosu


 

MERKEZ NAKLİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.Maddesine Göre Belge, kuruluş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin tescil belgeleri ile tüm ticaret sicili gazetelerinin tasdikli sureti.

3) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 Adet Noter onaylı )

5) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı ( 1 asıl 1fotokopi)

Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri.

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

7) Esas Sözleşmenin Merkez Maddesinin Yeni Şeklini Gösteren Tadil Metni (3 adet asıl imzalı)

8) Yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafı (2 adet)

9) Tadil metni şirket kaşeli ,toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı (3 adet) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

10) Ortakların Fotoğrafı (2 Adet),

 

Not:

Ticaret Rehberi Anket Formu (Ticaret rehberi anket formunu doldurarak firmanızı ticaret rehberine ücretsiz olarak kayıt ettirebilirsiniz. Ticaret Rehberi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine ücretsiz olarak sunduğu bir tanıtım hizmetidir.)

Nace Kodları ve İşyeri Tehlike Sınıfları Tablosu

 

 


 

OLAĞAN GENEL KURUL 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 Adet Noter onaylı )

3) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

6) Yönetim kurulu seçimi var ise görev bölümü yetki kararı (2 Adet Noter Onaylı) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

7) Temsil Yetkisine Sahip Olanların Şirket Ünvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (1 asıl – 1 fotokopi) (Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

8) Yönetim Kurulu seçimi yapılmış ise yönetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopisi,

9) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları

10) Görüşüldü ise "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" (1 adet asıl)

11) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri.

12) Bağımsız denetime tabi şirket statüsünde ise seçilen denetçinin; Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı (TSY Madde 108/4) (1 asıl) ile bağımsız denetçilik belgesi fotokopisi

Not:

* Görev Dağılımı kararında Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numaraları) belirtilmelidir.

*  Yabancı Uyruklu Yönetim Kurulu Üyesi olması durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

* Tüzel kişi ortağın yönetim kuruluna seçilmesi halinde; tüzel kişi adına imza atacak, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair noter onaylı tüzel kişinin yetkili organ kararı. Yönetim kurulunun alacağı görev dağılımı kararında aşağıdaki ibarelerin yer alması gerekmektedir.

“-Yönetim kurulu başkanlığına/başkan vekilliğine/üyeliğine ……...………………... ŞİRKETİ seçilmiştir.

Yönetim kuruluna seçilen …………………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.” EKLENMELİDİR.


 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Adres değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Taahhütname, (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)


 

MÜDÜR ATAMASI/İPTALİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Müdür ataması ya da yetki iptaline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı  (2 Adet Noter onaylı )

3) Müdürün/Müdürlerin Şirket Ünvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (1 asıl – 1 fotokopi) (Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

 

ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLİRSE KARARA;

“-Şirket müdürlüğüne ……….yıl için  ............................................... ticaret adresinde faaliyet gösteren …………………………...………………... ŞİRKETİ (VergiNo:.......; MersisNo:...........................)  seçilmiş olup şirketi her hususta münferiden ahzukabz temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket müdürlüğüne atanan ……………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.” EKLENMELİDİR.


ŞUBE MÜDÜR ATAMASI

1) Dilekçe 2 adet (Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Müdür atamasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Adet) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Seçilen Müdürünün Şube ünvanı altına atılmış Tescil Talepnamesi (2 Adet Noter Onaylı),

4)  Şube Müdürünün Kimlik fotokopisi ( 2 Adet),

5) Şube Müdürünün Fotoğrafı (1 Adet),


SINIRLI YETKİLİ ATAMA

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Yönetim kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi için Esas sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunması gerekir. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa genel kurul yapılarak öncelikle esas sözleşme değişikliği tescil ettirilmelidir.

3)  Sözleşme iç yönerge düzenlemeye uygun ise veya esas sözleşme tadil edilerek uygun hale getirildiyse Yönetim Kurulu Kararı ile sınırlı yetki çerçevesini belirleyen iç yönerge kabul edilerek tescil ve ilan ettirilecektir.

4)  Sınırlı yetkili atamasına dair Yönetim Kurulu Kararı. (Noter Onaylı 1 asıl-1 fotokopi) Kararda; İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Adı-Soyadı ve T.C.Kimlik Numarası, iç yönergenin tarih ve numarasına yer verilmelidir.

5) Atanan Sınırlı yetkilinin görevi kabul etiğine dair Şirket Ünvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (1 asıl – 1 fotokopi) (Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı).

Not:

* Sözleşme tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak tescil ve ilan edilebilir.

* İç yönergede, sınırlı yetili olarak atanan kişilerin isimleri yer almaz.

* Tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması için ayrı tarih ve numara ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir.


 

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (AMAÇ KONU, UNVAN)

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Şirket sözleşmenin değişen maddelerine ilişkin yeni metni içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı )

3) Değiştirilen Esas Sözleşmenin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığı tarafından onaylı Tadil Metni (3 adet asıl) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Unvan değişikliği varsa Yetkililerin Şirket Ünvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (1 asıl – 1 fotokopi) (Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

5) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi)

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

7) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

8) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)

9) Taahhütname (Unvan değişikliği olması halinde doldurulacaktır.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

Not:

* Ünvan Sorgulama için lütfen tıklayınız!


ŞUBE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1) Dilekçe 2 adet (Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Unvan Değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Adet) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Şube Müdürünün yeni şube ünvanı altına atılmış Tescil Talepnamesi (2 Adet Noter Onaylı),

4)  Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri.


SERMAYE ARTTIRIMI 

1)  Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Şirket sözleşmenin değişen sermaye maddesine ilişkin yeni metni içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı )

3) Değiştirilen Esas Sözleşmenin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığı tarafından onaylı Tadil Metni (3 adet asıl) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

4) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi)

5) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

6) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

7) Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu beyanı ( 2 asıl ) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

8) Arttırılan Sermaye tutarının Kanunda veya ana sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu.

9) Sermaye Artışında Artırıma İştirak Eden Pay Sahiplerinin Listesi (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 2 Adet), (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

10) Önceki sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı, (Artırım durumuna göre ek rapor istenebilir) (raporda sermayenin özvarlık içerisinde korunduğu ve bilançoda sermayeye ilave edilecek başka herhangi bir varlık bulunmadığı belirtilecek)

11) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)

Not:

Genel kurulun esas sermayenin artırılması kararı tarihinden itibaren 30 gün içinde müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. (TSY.93)

AYNİ SERMAYE VAR İSE;

Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı.

Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.

Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.


 

SERMAYE AZALTIMI

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi)

3) Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair metni içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı (noter onaylı 1asıl – 1 fotokopi)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

6) Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış yeni şeklini gösterir tadil metni  (3 asıl) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

7) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (1 asıl- 1 fotokopi) (tescil ve ilan edilir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

8) Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile müşavirin faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( 1asıl)

9) Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair Sicili Gazetesi örnekleri, (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

10) Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri,

11) Sermaye azaltımı Olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılıyorsa toplantıda görüşülen yıla ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu müdürlüğümüze ibraz edilecektir) (1 asıl 1 fotokopi) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

12) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)

BİRİNCİ AŞAMADA YALNIZCA ALACAKLILARI DAVET İLANI 3 KEZ YAYINLANMAK ÜZERE GAZETEYE GÖNDERİLİR. BİRER HAFTA ARAYLA YAYINLANAN 3. İLANDAN İKİ AY SONRA SERMAYE AZALTIMI TESCİL VE İLAN EDİLİR.

Karar alındıktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan ilanla 3. ilandan itibaren 2 ay içinde alacaklıların alacaklarını beyan ederek ödeme veya teminat istemeleri bildirilir.

Sermayenin azaltılması kararını uygulayıp sonuçlandırabilmek için alacakların ödenmesi veya temin olunması gereklidir.


 

ACENTELİK TESCİLİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Acentelik Vekaletnamesi (Noter Onaylı 1 asıl 1 fotokopi)

3) Acentelik Sözleşmesi (1 asıl 1 fotokopi)


 

ACENTELİK FESHİ 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Acentelik Fesihnamesi (Noter Onaylı 1 asıl 1 fotokopi)


 

 

TASFİYEYE GİRİŞ 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Tasfiye başlangıç Genel Kurul Toplantı Tutanağı   (2 Adet Noter onaylı )

3) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

6) Tasfiye Memurlarının "Tasfiye Halinde" İbaresi İle Başlayan Şirket Ünvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (1 asıl – 1 fotokopi) (Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

7) Tasfiye Memurunun kimlik fotokopisi (2 adet)

8) Alacaklılara çağrı ilanı ( 2 adet) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

9) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)

10) Alacaklılar Listesi  (Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan Alacaklılar listesinin sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

Not: 

Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536)


 

 

TASFİYE SONU KAPANIŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Tasfiye sonu Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 Adet Noter onaylı )

3) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

6) Tasfiye sonu mal beyanı (2 adet - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

7) Tasfiye sonu sıfırlanmış fesih bilançosu (karar tarih itibariyle ve tasfiye memurunca imzalanmış  1 asıl 1 fotokopi) ile damga pulu yerine geçen vergi dairesinden alınan makbuz

8) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)

Not:

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren şirketler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren şirket için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.

Tasfiye sonu tesciline gelirken Şirketin Tasfiye Halinde ünvanı ile çıkarılmış imza sirkülerinin Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. ( Tasfiye tescili yapıldıktan sonra verilmiş ise aranmayacaktır.)


 

ŞUBE KAPANIŞI 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Şube kapanışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı  (2 Adet Noter onaylı )  (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)


 

BELGELER;

Müdürlüğümüze yapılan Tapu Yetki Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicili Tasdiknamesi, Firma Son Durum Belgesi, Yetki Belgesi, 111.madde belgesi ve dosya  sureti, 120.madde belgesi ve dosya sureti ve Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi vb. belge başvurularında ilgili dilekçenin şirket yetkilisi/ firma sahibi tarafından kaşeli ve imzalı olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tapu Yetki Belgesi dilekçe örneği için ;

TAPU YETKİ BELGESİ DİLEKÇESİ  (Tapu Yetki Belgesi Dilekçesinde ilgili kutucuğunda imzalanması gerekmektedir.)

(Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicili Tasdiknamesi, Firma Son Durum Belgesi, Yetki Belgesi, 111.madde belgesi ve dosya  sureti, 120.madde belgesi ve dosya sureti ve Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi vb. dilekçe örneği için ;

BELGE TALEP DİLEKÇESİ (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)