Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik

 
GÖREVLER;
* Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
* Odalarca verilecek belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
* Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.
* Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
* Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.
* Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
* Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak.
* Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlatmak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yönetim kuruluna sunmak.
* Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
* Yayın işlerini yönetmek.
* Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
* Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
* Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
* Odanın Yıllık Bütçesini, Kadro Cetvelini, Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat Tarifesi ile Hizmetler Karşılığı Ücret tarifesi hazırlamak ve ilgili organların onayına sunmak.
* Odanın nakit varlığının değer artışını ve  kıymetli evraklarının muhafazasını sağlamak.
* Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
* Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
* Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.
* Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.
* Genel sekreter, yönetim kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.
* Genel Sekreter, performans yönetiminden sorumludur.
* Akreditasyon yönetim sisteminin yürütmesini sağlamak,
* Genel Sekreter, kalite politikasının detaylı planlanması ve uygulanmasından sorumludur.
* Genel Sekreter, düzenli faaliyet raporları, plan ve bütçe tahmin raporları gibi raporların kurula verilmesinden sorumludur.
* Odamızı temsilen paydaşlarımızdan TOBB Emekli Sandığı, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, SGK Orhangazi Merkezi, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İcra Müdürlükleri, İlçe Seçim Kurulu, İş Mahkemeleri, İŞKUR, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü, TSE, KOSGEB, DEİK (Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu), Kredi Garanti Fonu, TOBB Tahkim Divanı, T.C.Adalet Bakanlığı Arabulucuk Daire Başkanlığı, Hastaneler, Noterler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi, Sosyal ve Girişim Dernekleri, SMMM Odası Orhangazi Şubesi, Orhangazi Halk Eğitim Merkezi, Orhangazi Endüstri Meslek Lisesi, Ulusal Basın, Bölgesel Basın, Yerel Basın, Orhangazi TSO Üyeleri ile ilgli politika temsile görevlendirilmiştir.
YETKİLER;
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri, kanun, tüzük ve Oda iç yönetmeliklerinde belirtilen ayrıca Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunca verilen görevler çerçevesinde Oda'nın tüm işlerini yürüten en üst kademe yöneticisidir. Genel Sekreter, görevlerin yerine getirilmesinde ilgili kanun, tüzük ve iç yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulunca kendisine tanınan yetkileri kullanır. Oda tarafından sağlanan hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar. Oda organ seçimlerinin organize edilmesini sağlar.