Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Nasıl Yapılır?

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Nasıl Yapılır?

 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13 Şubat 2018 tarihli İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ ile ikinci el motorlu taşıt alım satım ve bu işle ilgili tüm gereklilikler, kontroller, izinler ve zorunluluklar belirlenerek, bu yönetmeliğe tabi olarak yapılacak hale getirilmiştir.
KİMLER İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİNİ YAPABİLİR?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına Ticaret İl Müdürlüğünden YETKİ BELGESİ alan tacirler (ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası üyeleri)  ile esnaf ve sanatkârlar (esnaf ve sanatkarlar odası üyeleri) tarafından yapılabilir?
YETKİ BELGESİNİ HANGİ TARİHE KADAR ALMALIYIM?
ESKİ İŞLETMELER İÇİN;
13 Ağustos 2018 tarihinden önce işletmesini açmış olan, İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için 13 Ağustos 2019 tarihine kadar, lise mezunu olma şartına bakılmaksızın, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.
YENİ İŞLETMELER İÇİN;
Yeni kurulacak işletmeler için yönetmelikteki tüm maddeler geçerlidir.
LİSE MEZUNU OLMA ŞARTI VAR MI?
13 Ağustos 2018 tarihinden önce işyerini açmış olan işletmecilerden, Yetki Belgesi başvursun da bulunanlardan, 13 Ağustos 2019 tarihine kadar lise mezunu olma şartı aranmayacak.
Ancak yeni işletme kuracaklar için en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır.
YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
  1. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
Yetki belgesini alabilmek için işyerinin ve işletmeci ile çalışanların sahip olması gereken şatlar aşağıdakilerden oluşur.
İŞYERİNİN ŞARTLARI NELER OLMALI?
a) Yönetmeliğin 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen, işyeri ile ilgili aşağıdaki “A” ve “B” bentlerindeki şartlara sahip olmak (,
                (A) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.
b) Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması.
c) Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.
ç) LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması.
d) Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.
(Ayrıca, en az 10 işletmenin bir arada olduğu toplu işyerlerinin veya açık oto pazarlarının olması gereken şartları yönetmeliğin 19. ve 20 maddelerinde belirtilmiştir.)
(B) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.
 
Ayrıca, en az 10 işletmenin bir arada olduğu toplu işyerlerinin veya açık oto pazarlarının olması gereken şartlar yönetmeliğin 19. ve 20. maddelerinde belirtilmiştir.
b) Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,
              c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
İŞLETMECİ VE PERSONELİN ŞARTLARI NELER OLMALI?
ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;
                1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
4) Konkordato ilan etmemiş olması,
5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
d) Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Olmak; Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
YETKİ BELGESİ BAŞVURUSUNU NASIL YAPACAĞIM?
Yetki belgesi başvurusu;
Ticaret Bakanlığına ait  https://ietts.gtb.gov.tr/ elektronik bilgi sistemine giriş yapılarak, yine sistem üzerinden gerekli bilgi ve belgelerin yüklenmesi ile birlikte başvuru yapılmış sayılır.
“Sisteme giriş”, “Bilgi girişi” ve “Dokuman Yükleme” lerinizi “KILAVUZ” dan yararlanarak yapabilirsiniz.
Ayrıca yetki belgesi verilmesinde aranan yukarıda yazılı olan şartların taşındığını gösteren tüm belgeler bir dosyada hazır edilir.
İŞYERİ KONTROLÜ YAPILIR MI?
7 Gün içinde kontrole gelinir; İşletmenin, yönetmeliğin 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilir.
İl müdürlüğünce, ilgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler bu sistemlerden temin edilir ve işletme adına elektronik ortamda oluşturulan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.
 
BELGEMİ KAÇ GÜNDE ALABİLİRİM?
10 Gün İçinde Belge Alınır; Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir.
YETKİ BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VAR MI?
Yetki belgesi süresi 5 yıllıktır. Süre Sonunda yenilenmesi gerekir.
 
YETKİ BELGESİ NEDEN YENİLENİR?
Yetki belgesi, 5 yıllık geçerlilik süresinin dolması veya yetki belgesinin içeriğindeki bilgilerin değişmesi halinde belge yenilemesi yine https://ietts.gtb.gov.tr/ elektronik bilgi sistemi üzerinden yetki belgesi başvurusunda olduğu gibi yapılır. Ticari unvan değişmesi halinde ise değişikliğin belgelenmesi yeterlidir.
  • 5 yıllık yetki süresi dolmadan 30 gün önce,
  • Bilgilerde değişiklik olması halinde 7 gün içinde,
bildirimin yapılması gerekmektedir.
YETKİ BELGEM İPTAL OLUR MU?
Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde Yetki Belgesi iptal olur.
  • Yetki Belgesi sahibi işletme 15 gün içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne bildirir.
  • Ticaret İl müdürlüğü tespiti yapar ve aynı gün iptal eder.
İKİNCİ EL MOTORLU TAŞIT ALIM SATIM YAPMAK İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GEREKLİ Mİ?
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GEREKLİ Mİ?
Yönetmelik, İkinci el motorlu taşıt alım satım yapmak isteyenlere, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayı zorunlu hale getirmiştir.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NERELERDE GEREKECEK?
İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere “Yetki Belgesi” vermeyecektir.
Noterler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin “Alım-Satım İşlemlerini” kabul etmeyecektir.
Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere “Ruhsat” vermeyecektir.
 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİ (MYB) KİMLER ALACAK?
İŞYERİ SAHİBİ veya HUKUKİ TEMSİLCİSİ “SORUMLU” (Seviye 5) MYB alması gerek.
  • Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün, en az Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5       mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) sınav yönergesi dokümanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 
 
Ayrıca;
İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILANLAR en az “DANIŞMAN” (Seviye 4) MYB alması gerekir.
  • İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) sınav yönergesi dokümanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (MYB) SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Sınavlar, yazılı (teorik) ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Aşağıda linki verilen kurumlar ise söz konusu sınavları gerçekleştirmektedir.
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınav merkezleri bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara&layout=default
 
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 sınav merkezlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara&layout=default
• Teorik sınavlar, eğitim / toplantı salonlarında veya Galerilerin eğitim / toplantı salonlarında
• Uygulamalı sınavlar, alanı uygun olan bir galeri bünyesinde yapılmaktadır.
Her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanmaktadır.
MYB SINAVLARINA NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Sınavlara ön başvuru yapmak için;
• Yukarıda linkleri verilen İlgili sınav merkezleri tarafından gönderilecek ön başvuru formlarının ıslak imzalı olarak doldurularak, Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ibraz edilmesi yeterli olmaktadır (gerekli belgeler için ilgili sınav merkezi ile irtibat kurulması tavsiye edilir). Bundan sonra gerekli yönlendirmeleri sınav merkezleri yapmaktadır.
MYB İÇİN NE KADAR ÜCRET ÖDEMELİYİM?
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 sınav ücreti KDV dahil 550 TL’dir (Güncel bilgilerin, başvuru anında sınav kurumundan öğrenilmesi tavsiye edilir).
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınav ücreti KDV dahil 600 TL’dir (Güncel bilgilerin, başvuru anında sınav kurumundan öğrenilmesi tavsiye edilir).
İlave olarak, başarılı olanlar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” alabilmeleri için, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na belge masraf karşılığı olarak ödenmek üzere, 150 TL belge ücreti ödemelidir.
Önemli Not: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 meslekleri sınav ve belgelendirme ücretleri “Devlet Teşviki” kapsamında değildir. Dolayısıyla sınav ücretleri, geri ödenememektedir.