Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Sigorta Acenteleri Başvuru İşlemleri

Sigorta Acenteleri Başvuru İşlemleri

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteliği Yönetmeliği (Resmi Gazete: 22.04.2014 tarih, 28980 sayı) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigortacılık işlemlerini yürütme yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından görevlendirilmiş Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar için Hazine Müsteşarlığı'nın 2014/8 numaralı genelgesi yayınlanmıştır.

Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB 'un bünyesinde kurulan Sigorta Müdürlüğü'nün www.sigorta.org.tr web adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama da mevcuttur.

 

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİNİN  UYGUNLUK BAŞVURUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 1. OrhangaziTicaret Sicil Memurluğu’nda tescil ve ilanı yapılmış, unvanı mevzuata uygun Gerçek veya Tüzel Kişilik mevcut olmalıdır. ( X SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ, X SİGORTA ACENTELİĞİ HİZ.LTD.ŞTİ veya A.Ş  VB.)
 2. www.sigorta.org.tr web sitesinden (TOBB-AEKS) levhaya kaydın ilk aşaması olan sigorta acente başvuru işlemi on-line yapılmaktadır.
 3. Bu işlemin akabinde belirtmiş olduğunuz e-mail hesabınıza levha kayıt no’su gelecek ve OrhangaziTicaret ve Sanayi Odası’na başvuru yapmanız hususu bildirilecektir.
 4. Başvuru ile birlikte 185.00 TL levha kaydı başvurusu ve Asgari Fiziki Şartlar Tetkik ücreti, Oda veznesine yatırılması talep edilecektir.
 5. Sigorta İşlemleri Birimi sunduğunuz belgeleri inceler, şartların oluşması halinde levha kaydı başvurunuz kabul edilir. Eksik belge sunulması halinde belgeler teslim alınmaz. Bu sebeple üyelerimizin işlem yapacak Birim personeli ile iletişim içersinde olması tavsiye edilir.
 6. Başvurunuz alındıktan hemen sonra, Birimimiz personeli Asgari Fiziki Şartların Tetkiki için firmanızı ziyaret ederek rapor hazırlayacaktır. Bu inceleme, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. Raporun olumlu olmaması halinde levha kaydı başvurunuz kabul edilmeyecektir.
 7. Firmanın levha kaydı başvurusu onaylanması ile birlikte başvurunuz on-line olarak Odalar Birliği’ne iletilecektir. TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından belge incelemesi yapılmaz. Yapılan inceleme TOBB-AEKS başvurunuzdaki bilgiler (Şirket Ortakları, Teknik Personel, Unvan vb.) ile Birimimizin onay verdiği hususların onay için gereken şartları taşıyıp taşımadığı yönündedir.
 8. İÇ YÖNERGE İLE SINIRLI YETKİLİ ATANAN ACENTE MÜDÜRÜNDE ARANAN ŞART.
  İç yönerge ile sınırlı yetkili atanacak olan acente müdürü “5684 sayılı sigortacılık kanunu uyarınca yapılacak olan iş ve işlemlerden münferiden yetkili” olması gerekmektedir. Münferit yetkiye sahip olmayan acente müdürünün onayı 2016/27 sayılı Genelgenin 5/1 maddesi gereğince onaylanmamaktadır.
 9. Başka faaliyet yasağı: Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasında geçen başka faaliyet yasağı, yalnızca acentelik faaliyeti yürütülen ticari işletme ile sınırlıdır. Bu kapsamda, acentelik faaliyeti yürütülecek ticari işletmede; sigortacılık iş ve işlemleri ile sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dışındaki bir işle iştigal edilmesi mümkün değildir.
  Sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri; sigorta sözleşmesinin uzantısı olabilecek ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sona ermesi aşamalarını tamamlayıcı nitelikteki diğer aracılık işlemleridir. Trafik takip işlemleri, fatura ödemelerine aracılık edilmesi vb. işler sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez
 10. TOBB tarafından onaylanan başvurunuz on-line Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük incelemesi TOBB incelemesiyle aynı şekilde yapılır.
 11. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün onayı şirketinizin sigorta acentesi uygunluk belgesi aldığı anlamına gelir. Ancak, bu işlem sonrası TOBB’nin banka hesabına 24.750.-TL levha kayıt ücreti yatırılır.
 12. Levha Kayıt ücretinin ödendiğine dair bir dekont fotokopisi ve TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne  hitaben yazılmış bir dilekçe hazırlanarak kargo ile TOBB adresine gönderilir.
 13. Sigorta acenteniz bir sigorta şirketi/leri ile acentelik sözleşmesi yapma hakkına bundan böyle sahip olacaktır. Ancak, levha kaydını takiben altı ay içersinde bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi kurulmaz ise levha kaydınızın silinmesi yasal bir gerekliliktir.
 14. Sigorta Acenteleri şirketleri ile ilgili her türlü değişiklik ve yenilikleri (Ortaklık yapısı, teknik personel, adres, unvan vb.) 10 iş günü içinde Birimimize yazılı olarak bildirmekle mükelleftirler.
 15. Uygunluk belgesi başvurunuzu www.sigorta.org.tr web sitesinden Gerçek ve Tüzel Kişi sigorta acenteleri uygunluk belgesi başvuru sorgulama ekranından  takip edebilirsiniz.         

 

SİGORTA BAŞVURU EVRAK VE DİLEKÇELERİ