Lokanta, Restoran,Kafe, Pastane ve Benzeri Yiyecek ve Içecek Hizmeti İle Fiyat Etiketi Denetimi Hk

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi incelendiğinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin alınması hususları, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile de satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 03/06/2024 tarih ve E-81017999-404.13-00097472900 sayılı yazıya istinaden;

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi incelendiğinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin alınması hususları, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile de satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bilindiği üzere 19.12.2023 tarih ve 32404 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Tarife ve fiyat listesi” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası, “(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerine zarar veren fiyat etiketi uygulamalarına ilişkin, Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe, Büyük Mağazalar ve Zincir Marketler başta olmak üzere, perakende işletmelerde Kanun'un 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler." hükmü ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin "Denetim" başlıklı on üçüncü maddesinde yer alan " (1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir." hükmü doğrultusunda; Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin değişikliğe esas olacak
uygulamalar hakkında ve İlgide kayıtlı Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazımız doğrultusunda ''Fiyat Etiketi yönetmeliği'' kapsamında denetim yapılması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun hükümleri kapsamında da Büyük Mağazalar ve Zincir Marketler başta olmak üzere, perakende işletmelerde Kanun'un 54 üncü maddesinde ifade edilen ''Fiyat Etiketi yönetmeliğine'' göre denetimlerin yapılması hususu Bakanlığımızca talimatlandırılmıştır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.