• Önemli Duyuru - Brexit Süreci

Önemli Duyuru - Brexit Süreci

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması nedeni ile halihazırda yaşanan Brexit sürecinin araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş olan ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskleri dikkate alması gerektiği açıklanmıştır.

Yazıda, BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte, araç, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteler için düzenlenen AT tip onaylarının söz konusu ülkenin onay kuruluşundan temin edilmesine istinaden geçerliliğini devam ettirmesine yönelik AB'nin 10.01.2019 tarihli Resmi Gazete'sinde yayımlanan (EU)2019/26 sayılı düzenlemesinden bahsedilmiştir.

Yazıda devamla, firmaların olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili onaylarının geçerliliğini devam ettirebilmek amacıyla (EU)2019/26 sayılı düzenleme kapsamında AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarında fayda görüldüğü kaydedilmiştir.

Gelen yazı detaylı içeriği aşağıda sunulmuştur.

Bu itibarla, siz değerli üyelerime önemle duyurulur.

 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NDAN

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması konusu malumlarınızdır. Araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş Ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşrnasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle aşağıdaki açıklamaları dikkate almaları önem taşımaktadır:

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinde "Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili tebıik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya Cumhurbaşkanı yetkilidir." hükmü amirdir.

Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2010/l)'in 5 inci maddesinin 11 inci fıkrasında "İmalatçılar uluslararası yürürlükte bulunan BM/AEK Regülasyonlan ve/veya Avrupa Birliği Direktif/Regülasyonlarına göre almış oldukları sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 8 inci maddesinde ""Topluluğa" veya "ortak pazara" ait topraklara yapılan atıflar, 1/95 sayılı Kararın amaçları gereğince, Türkiye Cumhuriyeti toprağım da kapsayacak şekilde anlaşılacaktır''' hükmü yer almaktadır.

Birleşik Krallık onay kuruluşu tarafından verilmiş AT tip onay belgelerinin AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarınca geçerliliğinin devam ettirilmesine yönelik AB'nin 10/1/2019 tarihli Resmî Gazete'sinde (EU)2019/26 sayılı düzenleme yayımlanmıştır. Bu düzenleme uyarınca geçerli olan AT tip onay belgeleri Ülkemizde de kabul edilmektedir.

Bununla birlikte, Motorlu Araçlar Teknik Komitesinin (MARTEK) 135. Toplantı kararlan arasında "30 Mart 2019 tarihinden önce Birleşik Krallık Onay Kuruluşu (VCA) tarafından AB mevzuatına göre verilen AB veya AT tip onay belgelerinin BREXIT'teıı dolayı

AB üyesi 27 ülkenin onay kuruluşlarınca dönüştürülmesi süreci ile ilgili (EU)2019/26 sayılı düzenleme J3 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte, (EU)2019/26 sayılı düzenleme gereğince AB-27 ülkelerinde dönüştürülerek AB-27 ülkelerinde kabul gören AB veya AT tip onaylarının, Gümrük Birliği anlaşması gereği Ülkemizde de araç ithalatında, üretiminde veya ulusal araç tip onayı içerisinde kullanılması mümkün bulunduğundan, fîıtnaların kendi planlamaları kapsamında (EU)2019/26 sayılı düzenleme hükümleri uyarınca 30 Mart 2019 tarihinden önce alınmış mevcut VCA tip onaylarını dönüştürme işlemlerini ivedilikle başlatmalarında fayda mütalaa edilmiştir." maddesine yer verilmiştir.

BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte; Ticaret Bakanlığı'nın 19.02.2019 tarih ve 00041824962 sayılı yazısında da değinildiği üzere; araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş Ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili onaylarının geçerliliğini devam ettirebilmek için (EU)2019/26 sayılı düzenleme kapsamında AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarının fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0026&from=EN bağlantısından detaylı bilgiye ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinizi rica ederim.