• U-ETDS ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantısı

U-ETDS ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY)'nin 40'ıncı maddesinin altıncı ve otuzbirinci, 43 üncü maddesinin üçüncü, 44 üncü maddesinin altıncı fıkralarında, adlarına C2, C3, Kl, K3, Ll, L2, Nl, N2, Rl, R2, MI, M2, Pi, P2, Ti ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, anılan Yönetmelikle öngörülen ve Bakanlığımızca oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu bulunmakta olup, söz konusu yükümlülükler, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi çerçevesinde 31. 12. 2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Ayrıca; yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermeleri zorunlu bulunmakta olup; bahse konu yükümlülük, Yönetmeliğin Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Söz konusu yükümlülüklerle ilgili; U-ETDS ve sayısal takografa ilişkin sistemlerin ilgili firmalara izah edilmesi, bu sistemlere nasıl veri gönderileceğinin görsel olarak gösterilmesi suretiyle bilgi verilmesi ve yükümlülüklerinin hatırlatılmasını teminen; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen 81 ili kapsayacak toplantılar planlanmış olup, söz konusu toplantılara Genel Müdürlükçe de katılım sağlanacaktır.

Bu nedenle; ilgili firmaların toplantının düzenleneceği tarihte katılım sağlamaları (özellikle firma temsilcilerinin, muhasebeci, bilgi işlem sorumlusu vb.) önem arz etmekte olup; bahse konu toplantılarla katılımınızı rica ederiz.

İl                      : Bursa - Yalova

Toplantı Tarihi  : 06 Nisan 2019
Toplantı Saati  : 10.00 – 14.00

Toplantı Yeri    : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
                       Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde
                       2. Sokak No : 2 16140 Nilüfer/BURSA

Katılım Teyidinin dayaz@btso.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.