• Oda Seçimleri Hakkında

Oda Seçimleri Hakkında

Sayın Üyemiz;

Odamızın İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvuru sonucunda, seçim tarihlerimiz 2-9 Nisan olarak belirlenmiştir.

Belirlenen takvime göre Orhangazi’de Oda seçimlerinin ilk ayağı 2 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Meclis ve Meslek Komitesi Üyeliği seçimleriyle başlayıp, 9 Nisan 2018 tarihinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve delege üye seçimleriyle tamamlanmış olacak.

15 Meslek Grubunda 30 Meclis Üyesi Seçilecek.

Seçimlerde resmi organlar olan Meslek Komitesi, Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegesi seçilecektir.

 

Seçme ve Seçilme Yeterlilikleri

Seçim Şartları ve Bilgilendirmeleri aşağıda ki gibidir;

Ayrıca;

5174 sayılı Kanunu ve Odalar ve Borsalar Seçimleri Hakkında Yönetmeliğine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Seçme Yeterlilikleri

Madde 5- Oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

a) Oda ve borsaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,

c) (Değişik:RG-24/4/2013-28627) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,

d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir. (Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900)

(Mülga fıkra :RG-24/4/2013-28627)  

(Değişik:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz.

Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

 

Seçilme Yeterlilikleri

Madde 6- Oda ve borsa organlarına seçilebilmek için;

a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

d) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,

f) (Mülga:RG-9/4/2011-27900)

g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen iki yıllık süre, Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grupları ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek grubuna ve seçmen listelerine dâhil edilen üyeler için aranmaz.

Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması,

şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900)

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.

(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez.

Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

 

Komite üye sayısı;

Odamızın seçim tarihindeki olası üye sayısı 1.000 üyenin altında olacağı öngörüsüyle, mevzuata göre 1.000 üyenin altında olan odalarda, 25 – 100 üyeli meslek guruplarından 5, 101 ve üzeri olanlardan 7 meslek asıl ve yedek üye seçilir denildiğinden şu haliyle odanın tüm Meslek Komiteleri 5 er üyeden oluşacaktır.

Meclis üyeleri, meslek komitesine seçilmiş olan asıl adaylardan oluşur. Yalnızca meclise seçilmiş olup komiteye seçilemeyenlerin meclis üyeliği geçersizdir.

 

Seçmen listelerinin oluşturulması:

Seçmen listeleri, meslek guruplarında, seçim tarihinden 6 ay ve öncesinde yapılmış olan değişiklikler dikkate alınır. Son 6 ay içerisinde yapılan değişiklikler mevcut seçimde uygulanmaz.

Seçme ve seçilme listeleri TOBB’ un ortak veri tabanından alınarak, Yönetim Kurulu Kararıyla seçimlerden en geç 20 gün öncesine kadar ilçe seçim kuruluna teslim edilir.

İlçe seçim kurulunca listelerde herhangi bir uygun olmayan durum tespit edilmesi halinde, seçim kurulunca TOBB’ dan alınacak listeler uygulanacaktır.

 

Oy Pusulaları;

 

Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Oy Pusulası

Oy pusulasında hangi meslek grubu olduğu mutlaka belirtilir.

Komite ve Meclis Üyesi seçimlerinde aynı oy pusulasında, asil ve yedek komite üyeleri ile asil ve yedek meclis üyeleri aynı anda yazılarak seçilir.

Komite ve Meclis seçimi oy pusulalarında; şahıs firmalarında firma sahibinin veya atanmış ise firma temsilcisinin ismi yazılır.

Eğer şahıs firması Ticaret sicil müdürlüğünde adının yanına ticari unvan da eklettirmiş ise bu da belirtilmeli.

Tüzel kişi firmalarda ise yalnızca Tüzel Kişi Firma unvanı yazılır, şahıs isimleri yazılmaz.

Asil ve yedek meclis üyeleri için, oy pusulasında belirtilen asil komite üye isimlerinin karşısında da asil ve yedek ibareleri konulmak suretiyle asil ve yedek meclis üyeleri belirtilmiş olur.

 


Örnek Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Oy Pusulası:


 

ÖRNEK

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi Birleşik Oy Pusulası

1. GRUP

MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ:                                  

KATI BUZ A.Ş.                                                                      (MECLİS ASİL ÜYESİ)

KAYGUSUZLAR OTOMOTİV TURZ.                                    (MECLİS ASİL ÜYESİ)

İNŞ. METAL SAN. LTD. ŞTİ.                     

TOSUNLAR HURDACILIK LTD. ŞTİ.                                    (MECLİS YEDEK ÜYESİ)

HÜSEYİN NEHAS                                                 

AHMET HOŞGÖR- IŞIK ELEKTRİK                                       (MECLİS YEDEK ÜYESİ)                                                                     

 

MESLEK KOMİTESİ YEDEK ÜYELERİ:

KUTLU NAK. VE HURDACILIK LTD. ŞTİ.

NURİ YÜCE

HARUN KARAMAN - KARAMAN BUTİK

KEMAL ULUS

ÖZEN CAM MAMULLERİ A.Ş. 

 

 

Yönetim Kurulu Oy Pusulası

Yönetim Kurulu seçimleri, Meclise Seçilmiş olan asil üyeler arasında yargı gözetiminde yapılır. Yönetim kurulu oy pusulasında, komite ve meclis üyeleri oy pusulasının aksine, temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimleri belirtilir.

Asil yönetim kurulu üyelerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kuruluna seçileceklerin isimleri yazılır. Yönetim Kurulu Başkanı, isminin karşısına “Yönetim Kurulu Başkanı” ibaresi yazılarak belirtilir. Yedeklerde ise başkan hariç yalnızca yedek yönetim kurulu üyelerinin isimleri yazılır. Zira Yönetim Kurulu Başkanının yedeği yoktur. Meclis Başkanı ve Yardımcısı yönetim kuruluna yazılamaz.

 

Örnek Yönetim Kurulu Oy Pusulası:

 

ÖRNEK

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Oy Pusulası

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

ATA AYA                                               (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

MUSTAFA SAVAŞKAN

AHMET ÖZ EVREN

MURAT ASLANTEKİN

ABDULLAH NERGİZ

İLHAMİ TUNCAY

AHMET AYMAZ

HÜSEYİN COŞKUN

RAMAZAN ASLAN

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

ALİ HOCA

EMİN BÜYÜK

LEVENT AK

HASAN AKSOY

NURAL TOPÇU

İSKENDER ATKI

BÜLENT AY

REMZİ ÜSTÜN 

 

Genel Kurulu Delege Seçimleri Oy Pusulası

TOBB genel kurul delege sayısı 1 den fazla ise, meclise seçilenler arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı doğal delegedir.

 

 

Örnek Genel Kurul Delege Oy Pusulası:

 

      ÖRNEK

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Genel Kurul Delegeleri Asıl ve Üyeleri Oy Pusulası

GENEL KURUL DELEGESİ ASİL ÜYELERİ

MUSTAFA SAVAŞKAN

 

GENEL KURUL DELEGESİ YEDEK ÜYELERİ

ALİ HOCA
 


Disiplin Kurulu Oy Pusulası

Disiplin kurulu için, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından en az lise mezunu, altı asıl ve altı yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu oy pusulasında yazılacak tüzel kişi firmaların hem firma isimleri hem temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimleri aynı anda yazılır.

 

Örnek Disiplin Kurulu Oy Pusulası:

      ÖRNEK

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri Oy Pusulası

 DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ

HARUN TEKİN    

DENİZ YILMAZ

MERTER YÜCE

YARDIMCI TEKSİL ÜRN. LTD. ŞTİ. BARIŞ YARDIMCI

SERDAR KURTULUŞ

ÜNDER NAKLİYAT LTD.ŞTİ. ALİ TANDOĞAN

 

DİSİPLİN KURULU  YEDEK  ÜYELERİ

YENAL TUNCER

ÖMER ERDOĞAN

OZAN İPEK

BEKİR OZAN HAS

EREN ALBAYRAK

YILDIRIM GIDA TEKSTİL LTD.ŞTİ. SERCAN YILDIRIM

 

 

 

 

Hesap İnceleme Komisyonu seçimi;

Hesap inceleme komisyonu en az 3 en fazla 7 kişi olmak üzere meclis tarafından ilk toplantıda yargı gözetimi olmaksızın seçilir. Yönetim 2 gün içinde başkan çağrısıyla başkan yardımcısı ve saymanı seçer.

 

Seçimle İlgili Diğer Hususlar;

  • Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir.
  • Münfesih şirketlerin seçme ve seçilme yetkisi bulunmamaktadır.
  • Seçim zarflarında seçim kurulu mührü bulunmak zorundadır. Oy pusulasında bu zorunluluk yoktur. Oy pusulalarına haricinde de, seçilme yeterliliğine sahip oda üyeleri yazılabilir.
  • Grup sayısı altına düşmüş olan gruplar için ilçe seçim birleşme kararı verebilir.
  • Tasfiye sürecine girmiş şirketler seçme seçilme hakkına sahip değildir.
  • Odamızdan alınacak seçmen listelerinde ve verilecek yetki belgesinde TC kimlik numaraları yer alması zorunludur.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.