• Askıya Alma Rejimi

Askıya Alma Rejimi

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.) tarafından odamıza gönderilen 18.11.2016 tarih 22150 sayılı yazıya istinaden.

İlgi: Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü' nün 15.11.2016 tarihli yazısı

"Bilindiği üzere, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak, tüketici fiyatlarını düşürmek ve yeni iş alanları yaratmak amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı' ndan e-posta aracılığıyla alınan ilgide kayıtlı yazıda 01/07/2017 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin taleplerin alınmış olduğu belirtilmiş olup, bir örneği ilişikte sunulan taleplere sözkonusu yazı ekinde yer verilmiştir. Listede GTP ve tanımları yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan bu eşyada vergi indirimini desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlarla birlikte, anılan dilekçe ve formların bir nüshasını Birliğimize göndermek kaydı ile, müracaatların en geç 09/12/2016 tarihine kadar adı geçen Bakanlığın genel evrakına girecek şekilde iletilmesi talep edilmiştir. Konu ile ilgili Bakanlık yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda bildirilmektedir.

 

Konu: Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Bilgilerinizi ve Odanız Üyesi firmaların konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımızla.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Müge DAĞLI DURUKAN        Uzman               T: 0 312 204 99 79   E: durukanm@ekonomi.gov.tr

Bekir Sıddık KIZMAZ            Uzman               T: 0 312 204 95 76   E: kizmazb@ekonomi.gov.tr

Merve BAYATA                     Uzman Yrd.        T: 0 312 204 95 76   E:mbayata@ekonomi.gov.tr

M.Burak ATEŞTENYILMAZ   Uzman Yrd.        T: 0 312 204 95 79   E:atesteyilmazmb@ekonomi.gov.tr

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Halil İbrahim KARATAŞ          Uzman Yrd.        T:0 312 204 99 55    E: karatash@ekonomi.gov.tr

Osman SERT                        Uzman Yrd.       T: 0 312 204 95 93    E: osmans@ekonomi.gov.tr

Ömer Furkan YÜKSEL            Uzman Yrd.      T:0 312 204 95 94     E:yukselof@ekonomi.gov.tr

 

Bilgilerinize Önemle Duyrulur.

Saygılarımızla.

 

Dosyalar

  Askıya Alma Rejimi.pdf   Ek Askıya Alma Rejimi.pdf