Genel Sekreterlik

 

GÖREVLER;

 • Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
 • Odalarca verilecek belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 • Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.
 • Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.
 • Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
 • Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak.
 • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlatmak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yönetim kuruluna sunmak.
 • Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
 • Yayın işlerini yönetmek.
 • Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
 • Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 • Odanın Yıllık Bütçesini, Kadro Cetvelini, Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat Tarifesi ile Hizmetler Karşılığı Ücret tarifesi hazırlamak ve ilgili organların onayına sunmak.
 • Odanın nakit varlığının değer artışını ve  kıymetli evraklarının muhafazasını sağlamak.
 • Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
 • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
 • Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.
 • Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.
 • Genel sekreter, yönetim kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.
 • Genel Sekreter, performans yönetiminden sorumludur.
 • Akreditasyon yönetim sisteminin yürütmesini sağlamak,
 • Genel Sekreter, kalite politikasının detaylı planlanması ve uygulanmasından sorumludur.
 • Genel Sekreter, düzenli faaliyet raporları, plan ve bütçe tahmin raporları gibi raporların kurula verilmesinden sorumludur.
 • Odamızı temsilen paydaşlarımızdan TOBB Emekli Sandığı, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, SGK Orhangazi Merkezi, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İcra Müdürlükleri, İlçe Seçim Kurulu, İş Mahkemeleri, İŞKUR, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü, TSE, KOSGEB, DEİK (Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu), Kredi Garanti Fonu, TOBB Tahkim Divanı, T.C.Adalet Bakanlığı Arabulucuk Daire Başkanlığı, Hastaneler, Noterler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi, Sosyal ve Girişim Dernekleri, SMMM Odası Orhangazi Şubesi, Orhangazi Halk Eğitim Merkezi, Orhangazi Endüstri Meslek Lisesi, Ulusal Basın, Bölgesel Basın, Yerel Basın, Orhangazi TSO Üyeleri ile ilgli politika temsile görevlendirilmiştir.

 

YETKİLER;

Bütçeden sarfiyat; 5175 Sayılı kanunun 27.Maddesine göre yapılır. Yönetim Kurulunca bütçeden sarfiyat yapılabilmesi için bütçede ödenek bulunması şarttır. Sonradan Yönetim Kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Oda Bütçesinden yapılan Oda Giderleri harcaması olarak kasadan Oda meclisinin belirlediği tutar kadar ödeme yapmaya, Oda kasasında ise yine Oda Meclisinin belirlediği tutar kadar muhafaza etmesine Genel Sekreterin tek başına yetkili kılınması. Oda Personelinin ücretleri, Servis ücretleri, Aylık Sigortalarını, 3 Aylık Vergiler, Vergiler, Oda Personeli ve Stajyer öğrenci ücretleri, Telefon ücretleri, Doğalgaz, Elektrik, İnternet, Su, Kira, Avukatlık Ücreti, Danışman Ücreti ve diğer düzenli bütçe harcamaları için, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılması. Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu Kararından sonra Oda Genel Sekreter yetkilidir.