• Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Sayın Üyemiz,

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde değişikliğe gidilerek 14.4.2021 tarihi itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerine yetki belgesi almaları için verilen süre 30.6.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu tarihe kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verileceği, ilgili kuyum işletmelerinin söz konusu şartı haiz olduklarını gösteren "ustalık belgesini" 31.12.2022 tarihine kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine aktarmamaları veya İl Müdürlüğümüze teslim etmemeleri halinde bu işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, 14.4.2021 tarihi itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan kuyum işletmelerinin muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, mezkûr maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile işletmelere verilen süre (30.6.2022) sona erinceye kadar yapılacak yetki belgesi başvurularında işletmeden, "ustalık belgesini 31.12.2022 tarihine kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğümüze teslim edeceğine dair ekte bir örneği bulunan taahhüt alınmak suretiyle", ustalık belgesinin yetki belgesi şartı olarak aranmadan işlem yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Dosyalar

  TAAHHUTNAME   TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI